REGULAMIN TRENINGÓW I MENTORINGÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN TRENINGÓW i MENTORINGÓW INDYWIDUALNYCH

Sprzedaż treningów indywidualnych za pośrednictwem platformy internetowej Fabuła | Szkoła Twórczego Pisania na stronie: https:// szkolatworczegopisania.pl realizuje Właścicielka Serwisu Internetowego, która jest jednocześnie administratorem danych: ARTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 00-029 WARSZAWA, ul. NOWY ŚWIAT 33/13, wpisana w KRS pod numerem 0001087197 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, REGON 527756922, NIP 5252992021, wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 zł  zwana dalej Właścicielką., e-mail: kontakt@ewamadeyska.pl lub przez formularz kontaktowy, tel.: +48 530 780 880 (w godz. 10:00–14:00).

§ 1. DEFINICJE

Na potrzeby poniższego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. USŁUGODAWCZYNI / PROWADZĄCA – ARTEGRA SP. Z O.O. z siedzibą: ul. Nowy Świat 33/13, NIP: 5252992021, REGON: 527756922 , KRS: 0001087197 . Kontakt: kontakt@ewamadeyska.pl.
 2. SERWIS / SKLEP / PLATFORMA KURSOWA – domena działająca pod adresem: https://szkolatworczegopisania.pl, należąca do Usługodawczyni.
 3. KLIENT – osoba fizyczna.
 4. TRENING INDYWIDUALNY – 60-minutowe spotkanie szkoleniowe, rozpoznające warsztatowe potrzeby Klienta (kreatywne pisanie).
 5. MENTORING INDYWIDUALNY – 90 minutowe spotkanie mentoringowo-tutoringowe (kreatywne pisanie).
 6. ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedającą w niniejszym regulaminie paragrafie 3.
 7. ZAMÓWIENIE – Treści Cyfrowe, które Użytkownik kupuje z obowiązkiem natychmiastowej zapłaty,
 8. OPERATOR PŁATNOŚCI PayPro S.A. (Przelewy24) ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 i/lub PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60- 166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 NIP: 779-23-08-495, i/lub TPay Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy plac Andersa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, i/lub PayPal (Europe) S. a r.l. et cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.
 9. OPŁACENIE ZAMÓWIENIA – potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w Zamówieniu.
 10. ZWROT ŚRODKÓW – Sprzedająca dokonuje zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Przystępując do usługi on-line Usługodawczyni oraz Klient powinni zadbać o właściwie środowisko cyfrowe, na które składa się łącze internetowe spełniające techniczne wymogi pozwalające na sprawny przebieg spotkania on-line.
 2. Usługa jest realizowana w umówionym z wyprzedzeniem terminie.
 3. Treści audio oraz wideo składające się na spotkanie treningowe nie mogą być przez Klienta nagrywane.
 4. Treningi indywidualne zobowiązują Usługodawczynię oraz Klienta do poszanowania reguł poufności prowadzonych rozmów.
 5. Trening indywidualny świadczony jest w języku polskim. 
 6. Treningi indywidualne realizowane są w dni robocze wskazane przez Sprzedającą przed zawarciem umowy lub po zawarciu umowy z Klientem (wtedy, kiedy Klient kupuję usługę z poziomu Sklepu).

§ 3. TRENING INDYWIDUALNY

 1. Trening indywidualny to 60-minutowe spotkanie on-line (1:1) Usługodawczyni z Klientem, którego tematem są kwestie warsztatowe związane z twórczym pisaniem.
 2. Spotkanie ma charakter mentoringowo-tutoringowo-coachingowy.
 3. Celem spotkania jest eksperckie wsparcie Klienta, Klientki w kwestiach dotyczących kreatywnego pisania. W w zależności od potrzeb Klienta pozwala opracować sposób pracy Klienta, Klientki nad tekstem literackim. Usługa nie obejmuje lektury całości lub fragmentów tekstów literackich Klienta, Klientki
 4. Treningi odbywają się wyłącznie w dni robocze: od poniedziałku do piątku.

§ 4. TRENING INDYWIDUALNY Z LEKTURĄ FRAGMENTU TEKSTU

 1. Trening indywidualny wraz z lekturą fragmentu tekstu to 90-minutowe spotkanie on-line (1:1), którego tematem są kwestie warsztatowe związane z autorskim tekstem Klienta, Klientki.
 2. Spotkanie ma charakter mentoringowo-tutoringowo-coachingowy.
 3. Obejmuje lekturę tekstu o objętości jak w ofercie, jak również recenzję podsumowującą.
 4. Nie obejmuje pierwszej redakcji tekstu.
 5. Usługodawczyni ma obowiązek skontaktować się po zakupie z Kupującym w ciągu 48 godzin w celu ustalenia terminu spotkania.
 6. Klient ma obowiązek przesłać Usługodawczyni w ciągu 48 godzin po zakupie fragment tekstu nie przekraczający objętości jak w ofercie.
 7. Czas wykonania usługi (lektura tekstu wraz z recenzją) wynosi maksymalnie 21 dni.
 8. Treningi odbywają się wyłącznie w dni robocze: od poniedziałku do piątku.

§ 5. MENTORING INDYWIDUALNY Z PRACĄ NAD TEKSTEM

 1. Mentoring indywidualny z pracą nad tekstem Klienta dotyczy kwestii warsztatowych autorskiego tekstu Klienta, Klientki.
 2. Na mentoring składają się 90-minutowe spotkania on-line (1:1) w wymiarze jak w ofercie.
 3. Spotkania odbywają się co dwa albo co trzy tygodnie (w zależności od ustaleń indywidualnych).
 4. Przed pierwszym spotkaniem Prowadząca czyta fragment tekstu o objętości jak w ofercie.
 5. Kolejne fragmenty prozy Klienta nie mają ograniczeń związanych z objętością.
 6. Usługodawczyni ma obowiązek skontaktować się po zakupie z Kupującym w ciągu 48 godzin w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania.
 7. Klient ma obowiązek przesłać Usługodawczyni w ciągu 48 godzin po zakupie fragment tekstu nie przekraczający objętości jak w ofercie.

§ 6. MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI – PLATFORMA ZOOM

 1. Spotkanie (z podglądem wideo) odbywa się na platformie Zoom.
 2. Klient może zainstalować oprogramowanie przed spotkaniem dostępne na platformie Zoom: https://zoom.us.
 3. Ścieżka instalacji oprogramowania: https://support.zoom.com/hc/pl/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0060937.
 4. Klient nie ponosi żadnych kosztów instalacji oprogramowania.
 5. Klient w każdym momencie może odinstalować program oraz aplikację Zoom.
 6. Klient może dołączyć do spotkania bez instalowania oprogramowania. Logowanie odbywa się na stronie: https://zoom.us/join. Klient musi wpisać identyfikator spotkania, który otrzymuje przed spotkaniem.

§ 7. ZAMAWIANIE I OPŁATA ZA TRENING I/LUB MENTORING INDYWIDUALNY

 1. Aby zakupić Treści Cyfrowe dostępne w Serwisie, Kupujący musi:
  1. wybrać Treści Cyfrowe spośród dostępnych w Serwisie,
  2. kliknąć w przycisk „ZAMÓW”,
  3. kliknąć w przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”,
  4. wypełnić formularz Zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia w zależności od wybranej opcji (osoba fizyczna/firma):
   • imię i nazwisko oraz/lub nazwy firmy,
   • adresu (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
   • adres e-mail,
   • numer telefonu,
   • NIP firmy, nazwy firmy.
  5. wybrać sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Treści Cyfrowe jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności,
  6. wyrazić zgodę na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia,
  7. zaakceptować Regulamin Zakupów – akceptacja Regulaminu Zakupów jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  8. kliknąć w przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”,
  9. płatność możliwa wyłącznie w złotych polskich PLN.
 2. Po kliknięciu w przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności w celu dokonania zapłaty za wybrane Treści Cyfrowe.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie Treści Cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedającą.
 4. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Po dopełnieniu w.w. formalności Prowadząca ma obowiązek skontaktować się z Kupującym maksymalnie w ciągu 48 godzin w celu ustalenia terminu treningu.

§ 8. ODWOŁANIE TRENINGU I/LUB MENTORINGU INDYWIDUALNEGO

 1. Odwołanie treningu indywidualnego w terminie nie krótszym niż 24 godziny przed planowaną konsultacją, jest bezpłatne. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje zwrot pełnej kwoty. Zostanie ona zwrócona na konto, z którego została uiszczona.
 2. W przypadku odwołania treningu indywidualnego w terminie krótszym niż 24 godziny, Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Reguła ta obowiązuje również w sytuacji niestawienia się Klienta na wizytę.
 3. Odwołanie treningu powinno obyć się przez następujące kanały komunikacyjne: 
 • telefon: +48 530 780 880 wyłącznie w godzinach pracy biura, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00,
 • SMS: +48 530 780 880 o dowolnej godzinie, z uwzględnieniem zasad dotyczących odwołania (§ 6, pkt. 1-2),
 • e-mail: kontakt@ewamadeyska.pl o dowolnej godzinie, z uwzględnieniem zasad dotyczących odwołania (§ 6, pkt. 1-2).

§ 9. REKLAMACJA TRENINGU | MENTORINGU INDYWIDUALNEGO

 1. W przypadku świadczenia usługi w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres e-mailowy: kontakt@ewamadeyska.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane osobowe Klienta, opis przyczyny reklamacji, formę kontaktu z Klientem.
 4. Usługodawczyni rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawczyni nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy prac Klienta.
 2. Usługodawczyni nie świadczy usług, które świadczą agencje literackie. Nie bierze udziału w procesie sprzedażowym tekstu literackiego Klienta. Nie gwarantuje również publikacji tekstu.
 3. Usługodawczyni prosi Klienta / Uczestnika programów grupowych o dobrowolne informacje dotyczące stanu jego zdrowia psychicznego. Dobrowolna informacja ze strony Klienta np. o depresji, schizofrenii, ChAD, zaburzeniach borderline itp., może usprawnić współpracę i zapewnić dobrostan zarówno Klienta, jak również Usługodawczyni. Usługodawczyni w sytuacji ewentualnych zaburzeń ze strony Klienta może podjąć czynności zapewniające bezpieczeństwo mentalne oraz emocjonalne Klienta podczas treningu indywidualnego oraz spotkań w ramach programów grupowych. W przypadku ukrycia poważnych zaburzeń psychicznych, które rzutowałyby nie tylko na współpracę, ale również na ww. bezpieczeństwo mentalne i emocjonalne Klienta, jak również Usługodawczyni, Usługodawczyni daje sobie prawo do wycofania się ze świadczenia usług bez zwrotu kosztów.
 4. Za niezgodne z Regulaminem Treningu Indywidualnego uznaje się propagowanie na treningach indywidualnych i spotkaniach grupowych treści politycznych, rasistowskich, seksistowskich, treści poniżających mniejszości seksualne, osoby niepełnosprawne psychicznie lub fizycznie. Złamanie tego punktu regulaminu grozi wykluczeniem z zajęć.
 5. Adresatami wszystkich usług są osoby pełnoletnie.
 6. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: kontakt@ewamadeyska.pl lub przez formularz kontaktowy

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. 

Zmiana formy prowadzenia działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej Artegra. Art Ewa Madeyska-Zarańska na Artegra Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: 09.02.2024 roku.

ARTEGRA SP. Z O.O., ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa
NIP: 5252992021, REGON: 527756922, KRS: 0001087197