REGULAMIN ZAKUPU TREŚCI CYFROWYCH

REGULAMIN ZAKUPU TREŚCI CYFROWYCH

Sprzedaż Treści Cyfrowych za pośrednictwem platformy internetowej Fabuła | Szkoła Twórczego Pisania na stronie: https://szkolatworczegopisania.pl/ realizuje ARTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 00-029 WARSZAWA, ul. NOWY ŚWIAT 33/13, wpisana w KRS pod numerem 0001087197 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, REGON 527756922, NIP 5252992021, wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 zł, e-mail: kontakt@ewamadeyska.pl, tel.: +48 530 780 880 (w godz. 10:00–14:00).

§ 1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Zakupów, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. SPRZEDAJĄCA – ARTEGRA SP. Z O.O. z siedzibą: ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, NIP: 5252992021, REGON: 527756922 , KRS: 0001087197.
 2. SKŁADAJĄCA OFERTĘ – ARTEGRA SP. Z O.O. z siedzibą: ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, NIP: 5252992021, REGON: 527756922 , KRS: 0001087197 .
 3. UŻYTKOWNIK / KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 kodeksu cywilnego).
 5. POCK – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Użytkownikiem.
 6. SERWIS – platforma edukacyjna dostępna pod adresem https://szkolatworczegopisania.pl/.
 7. KONTO – indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z Treści Cyfrowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. TREŚCI CYFROWE / MATERIAŁY– dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (webinary, kursy on-line, e-booki), których twórcą i/lub właścicielem jest Sprzedająca.
 9. DOSTĘP DO TREŚCI CYFROWYCH / MATERIAŁÓW – ściśle określony czas, na jaki Użytkownik otrzymuje dostęp do z treści cyfrowych zakupionych w Serwisie.
 10. PRZEDSPRZEDAŻ — proces zbierania przez Sprzedającą zamówień na Produkty, które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Produktów do sprzedaży
 11. TRENIG INDYWIDUALNY – usługa edukacyjna (60 min) świadczona przez Sprzedającą formie spotkania on-line na platformie Zoom, której zasady reguluje Regulamin treningów indywidualnych dostępny pod adresem: https://szkolatworczegopisania.pl/regulamin-treningow-indywidualnych/.
 12. WARSZTATY PISARSKIE – usługa warsztatowa (28 godzin zegarowych). Na warsztatach Uczestniczy i Uczestniczki poznają zasady pisania powieści i opowiadań. Usługa jest realizowana na platformie Zoom, której zasady reguluje Regulamin warsztatów.
 13. UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH / UMOWA – odpłatne udostępnienie Treści Cyfrowych / Materiałów przez Sprzedającą na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Serwisu, umożliwiające korzystanie z Treści Cyfrowych wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami rozdziału 5B ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami.
 14. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.
 15. INDYWIDUALNY KOD ZNIŻKOWY – ciąg znaków (wyłącznie litery, wyłącznie cyfry lub łącznie litery z cyframi), który Kupujący otrzymuje niezależnie lub mailem w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, upoważniający Kupującego za zakupu kolejnego, wybranego przez siebie z oferty Serwisu, produktu – w niższej cenie. Szczegółowe zasady skorzystania z Indywidualnego Kodu Zniżkowego takie jak: data ważności kodu, czy czas minimalna kwota wartości koszyka – znajdują się w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 16. ZAMÓWIENIE – Treści Cyfrowe, które Użytkownik kupuje z obowiązkiem natychmiastowej zapłaty.
 17. OPERATOR PŁATNOŚCI: PayPro S.A. (Przelewy24) ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 i/lub PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60- 166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 NIP: 779-23-08-495, i/lub TPay Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy plac Andersa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, i/lub PayPal (Europe) S. a r.l. et cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.
 18. FORMY PŁATNOŚCI – płatności internetowe: PayPro S.A (Przelewy24), PayU, PayPal.
 19. OPŁACENIE ZAMÓWIENIA – potwierdzone przez wybranego Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w Zamówieniu.
 20. ZWROT ŚRODKÓW – Sprzedająca dokonuje zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik.
 21. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedająca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającą – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Polityce Prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”. 
 • Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedająca, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedająca obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedającej, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

22. REGULAMIN ZAKUPU TREŚĆI CYFROWYCH / REGULAMIN ZAKUPÓW – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://szkolatworczegopisania.pl/ w stopce strony.

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedająca prowadzi sprzedaż Treści Cyfrowych.
 2. Świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, które umożliwiają Użytkownikowi zawarcie ze Sprzedającą umowy o korzystanie z Treści Cyfrowych.
 3. Treści Cyfrowe przeznaczone są do samodzielnej pracy Użytkownika w ramach zakupionego Dostępu.
 4. Do skutecznego zakupu Treści Cyfrowych za pośrednictwem Serwisu, niezbędne są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • aktywny adres e-mail.
 5. Do pełnego korzystania z Serwisu i niezbędne jest urządzenie elektroniczne typu komputer PC, MAC, smartfon, tablet z aktualną wersją systemu operacyjnego i aktualną wersją przeglądarki internetowej, standardowa przeglądarka plików PDF, program umożliwiający odtwarzanie filmów w formatach AVI, MOV, MP4, a także plików dźwiękowych w formacie MP3.
 6. Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, czy też pod pseudonimem.
 7. Wszystkie ceny Treści Cyfrowych są cenami brutto.

§ 3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedająca informuje Użytkownika, że wszystkie Treści Cyfrowe sprzedawane w Serwisie stanową utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedającej.
 2. Sprzedająca informuje Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie Treści Cyfrowych bez zgody Sprzedającej stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedającej do Treści Cyfrowych i skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Naruszeniem praw autorskich jest także cytowanie wiedzy zawartej w Treściach Cyfrowych zamieszczonych w Serwisie bez podania ich źródła.
 4. W przypadku naruszenia w.w. punktów Użytkownik Serwisu zostanie z niego usunięty ze skutkiem natychmiastowym.

 § 4. ZAKUP TREŚCI CYFROWYCH

 1. Aby zakupić Treści Cyfrowe dostępne w Serwisie, Kupujący musi:
  1. wybrać Treści Cyfrowe spośród dostępnych w Serwisie,
  2. kliknąć w przycisk „ZAMÓW”,
  3. kliknąć w przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”,
  4. wypełnić formularz Zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia w zależności od wybranej opcji (osoba fizyczna/firma):
   • imię i nazwisko oraz/lub nazwy firmy,
   • adresu (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
   • adres e-mail,
   • numer telefonu,
   • NIP firmy, nazwy firmy.
  5. wybrać sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Treści Cyfrowe jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności,
  6. wyrazić zgodę na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia,
  7. zaakceptować Regulamin Zakupów – akceptacja Regulaminu Zakupów jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  8. kliknąć w przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”,
  9. płatność możliwa wyłącznie w złotych polskich PLN.
 2. Po kliknięciu w przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności w celu dokonania zapłaty za wybrane Treści Cyfrowe.
 3. Przy wyborze Operatora Płatności Przelewy 24 (z minimalną wartością transakcji w wysokości 300 zł) lub PayU (z minimalną wartością transakcji w wysokości 100 PLN) możliwa jest płatność ratalna.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie Treści Cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedającą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Kupujący otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu zamówienia dostęp do platformy wraz z hasłem do logowania oraz natychmiastowy dostęp do treści.
 6. Ważne! E-mail podany w formularzy zamówienia jest jednocześnie loginem.
 7. Dostęp do kursów on-line Kupujący znajdzie na stronie https://szkolatworczegopisania.pl/ w menu głównym w zakładce „Twoje kursy”.
 8. Dostęp do e-booków Kupujący znajdzie na stronie https://szkolatworczegopisania.pl/ w zakładce „Twoje konto” –> „Moje produkty cyfrowe”.
 9. Aby skorzystać z Treści Cyfrowych Kupujący / Uczestnik musi się każdorazowo zalogować.

 § 5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO TREŚCI CYFROWYCH

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych polega na przekazaniu Kupującemu zamówionych Treści Cyfrowych.
 2. Sprzedająca udostępnia Kupującemu Treści Cyfrowych nie wcześniej niż po pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym. Treści Cyfrowe mogą być przekazane Kupującemu od razu po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia lub w terminach określonych przez Sprzedającą, w zależności od rodzaju Treści Cyfrowej, którą nabył Kupujący. 
 3. Korzystanie z Treści Cyfrowych odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.
 4. Dane dostępowe zostaną wysłane Użytkownikowi niezwłocznie po zawarciu umowy (opłaceniu zamówienia), mailem na adres podany przy składaniu zamówienia.
 5. Danych do logowania nie są wysyła wtedy, gdy Kupujący posiada już konto Sklepie (ponieważ kupił wcześniej w Serwisie inne Treści Cyfrowe). Dane logowania do Serwisu pozostają takie same. Dane do logowania nie dotrą do Kupującego również wtedy, kiedy Kupujący podał błędny adres e-mail. W takim przypadku należy się skontaktować ze Sprzedającą: kontakt@ewamadeyska.pl.
 6. Jeżeli dana Treść Cyfrowa może być pobrana przez Użytkownika, Sprzedająca może wprowadzić limit pobrań danej Treści Cyfrowej (np. dana Treść Cyfrowa będzie mogła być pobrana tylko 10 razy). W przypadku wprowadzenia limitu pobrań Sprzedająca wyraźnie wskazuje Kupującemu, ile razy Kupujący może pobrać daną Treść Cyfrową w ramach zawartej Umowy. 
 7. Sprzedająca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3, 6, 12 miesięcy). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedająca wyraźnie wskazuje Kupującemu, przez jaki czas Kupujący będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy. Jeżeli dostęp do Treści Cyfrowej określany jest przez Sprzedającą jako dostęp dożywotni, a Kupujący uzyskuje ten dostęp poprzez konto użytkownika, w razie konieczności likwidacji konta użytkownika (np. z uwagi na zmiany technologiczne, zakończenie działalności przez Sprzedająca), Kupującemu zapewniana jest możliwość pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik w określonym przez Sprzedającą w terminie nie krótszym niż 14 dni, liczonym od wysyłki na adres e-mail Kupującego przypisany do konta użytkownika informacji o planowanej likwidacji konta użytkownika i możliwości pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik.    
 8. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Kupującemu lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Kupujący lub takie urządzenie uzyskał dostęp do Treści Cyfrowej. 
 9. Sprzedająca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Treści Cyfrowych w późniejszym terminie. 
 10. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
 11. Jeżeli Kupujący będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedającej o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedającej. W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzddającej z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedającą w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedająca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.
 12. W przypadku, gdy Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto użytkownika, zakazane jest:
  1. dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,
  2. podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta użytkownika w wyniku ich zakupu,
  3. podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp. 
  4. podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Sprzedająca nie zapewnia takiej możliwości, 
  5. wykorzystywanie konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,
  6. korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.
 13. Sprzedająca jest uprawniona do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub POCK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
  1. zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Treści Cyfrowych do potrzeb Kupujących, dostosowanie Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
  2. zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub POCK;
  3. Sprzedająca poinformuje Konsumenta lub POCK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
  4. jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Sprzedająca jest zobowiązana poinformować Konsumenta lub POCK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;
  5. jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub POCK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Treściach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Treściach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Kupującemu, gdy Sprzedająca zapewni Konsumentowi lub POCK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Treści Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.
 14. W przypadku naruszenia przez Kupującego zasad dotyczących korzystania z Treści Cyfrowych Sprzedająca może zablokować Kupującemu dostęp do Treści Cyfrowych. Kupujący otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Kupujący może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Sprzedająca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedającą i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy. 
 15. Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedającą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedającej, jakim jest dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnych z Umową i realizowane są zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie zawartymi w opisie kupowanej Treści Cyfrowej. Sprzedająca może przewidywać dodatkowe zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych mające na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pośród wszystkich osób mających dostęp do określonych świadczeń, np. zasady uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzestrzeganie takich zasad może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania ze świadczeń dodatkowych, co nie ma jednak wpływu na realizację przez Sprzedającą jej zobowiązania głównego w postaci dostarczenia Treści Cyfrowych, nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedającą i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH Z UMOWĄ

 1. Rękojmia za wady Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub POCK. 
 2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub POCK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. 
 3. Sprzedająca jest odpowiedzialna względem Konsumenta oraz POCK za zgodność Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. 
 4. W przypadku Treści Cyfrowych:
  1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedająca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  2. dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedająca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. 
 5. W przypadku, gdy Sprzedająca dostarcza Treści Cyfrowych w sposób ciągły, Treści Cyfrowych powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, REKLAMACJE I KONTAKT REKLAMACYJNY

 1. Sprzedająca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedająca jest odpowiedzialna względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedającą, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedająca w sprawie złożenia reklamacji wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@ewamadeyska.pl lub wysyłając list polecony na adres siedziby Sprzedającej: ARTEGRA SPÓŁKA Z O.O., ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący / Konsument, który zawarł ze Sprzedająca umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu / Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta (tzn. Konsument opłacił dostęp i otrzymał maila z danymi do logowania) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Zaznaczenie przy zakupie Produktu w Fabule | Szkole Twórczego Pisania akceptacji Regulaminu Zakupów oznacza jednocześnie akceptację utraty prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu / Konsumentowi w odniesieniu do Produktu, który został zakupiony z dostępem na czas krótszy niż 15 dni, jeśli Kupujący rozpoczął już korzystanie z produktu.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedająca o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą na adres: ARTEGRA SPÓŁKA Z O.O., ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa lub pocztą e-mail: kontakt@ewamadeyska.pl.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedająca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. ROZLICZENIE Z KONSUMENTEM LUB POCK W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem lub POCK odstąpi od Umowy:
  1. w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Treści Cyfrowych z Umową
  2. w przypadku niedostarczenia przez Sprzedającą Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Kupującego,
  3. do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu. 
 2. Jeżeli Sprzedająca dostarczyła Treść Cyfrową na nośniku materialnym, Sprzedająca może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument lub POCK jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Sprzedającej. 
 3. Sprzedająca jest zobowiązana do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treściom Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których bezskuteczny staje się obowiązek ich dostarczenia na okoliczność odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Sprzedająca nie jest uprawniona do żądania zapłaty za czas, w którym Treści Cyfrowych były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub POCK faktycznie z nich korzystał. 
 4. Sprzedająca jest zobowiązana zwrócić Konsumentowi lub POCK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub POCK o odstąpieniu od Umowy.
 5. Sprzedająca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub POCK, chyba że Konsument lub POCK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10. OBNIŻENIE CENY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI TREŚCI CYFROWYCH Z UMOWĄ

 1. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub POCK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedająca odmówiła doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  2. Sprzedająca nie doprowadziła Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  3. brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedająca próbowała doprowadzić Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków;
  5. z oświadczenia Sprzedającej lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub POCK.
 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowych pozostawały niezgodne z Umową. 
 3. Sprzedająca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub POCK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub POCK o obniżeniu Ceny.
 4. Konsument lub POCK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

 § 11. PRZEDSPRZEDAŻ

 1. Sprzedająca, w odniesieniu do niektórych rodzajów Treści Cyfrowych, może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż. 
 2. Treści Cyfrowe objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Serwisu jako Produkty dostępne w Przedsprzedaży. Na ofercie takich Treści Cyfrowych Sprzedająca zamieszcza informację, od jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą dostępne i od jakiej daty najprawdopodobniej będą przekazywane Kupującym. 
 3. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w pkt. 2. Sprzedająca będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Kupującego. 
 4. W przypadku, gdyby sprzedaż Treści Cyfrowych nie była możliwa na warunkach przewidzianych w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów itp.), Sprzedająca poinformuje Kupującego o tych okolicznościach. 
 5. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub POCK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Treści Cyfrowych lub zmianę warunków ich sprzedaży, może zrezygnować z nabycia Treści, a Sprzedająca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży. 

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH Z UMOWĄ

 1. Rękojmia za wady Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub POCK. 
 2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub POCK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. 
 3. Sprzedająca jest odpowiedzialna względem Konsumenta oraz POCK za zgodność Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. 
 4. W przypadku Treści Cyfrowych:
  1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedająca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  2. dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedająca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. 
 5. W przypadku, gdy Sprzedająca dostarcza Treści Cyfrowych w sposób ciągły, Treści Cyfrowych powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

 § 13. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce Prywatności.

§ 14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedająca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący (Konsument) ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kupujący, który w chwili składania Zamówienia akceptuje Regulamin Zakupów poświadcza, że akceptuje w całości wszystkie zapisy ww. Regulaminu Zakupów.

§ 16. KLAUZULA KOŃCOWA

 1. Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy prac Klienta.
 2. Adresatami wszystkich treści oraz usług są osoby pełnoletnie.
 3. W razie pytań lub wątpliwości Sprzedająca prosi o kontakt: kontakt@ewamadeyska lub przez formularz kontaktowy.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. 

Zmiana formy prowadzenia działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej Artegra. Art Ewa Madeyska-Zarańska na Artegra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 09.02.2024 roku.

ARTEGRA SP. Z O.O., ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa
NIP: 5252992021, REGON: 527756922, KRS: 0001087197