REGULAMIN WARSZTATÓW ORAZ KLASY MISTRZOWSKIEJ

§ 1. DEFINICJE

Na potrzeby poniższego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. USŁUGODAWCA / PROWADZĄCA – ARTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 00-029 WARSZAWA, ul. NOWY ŚWIAT 33/13, wpisana/ny w KRS pod numerem 0001087197 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, REGON 527756922, NIP 5252992021, wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 zł.
 2. KLIENT / UCZESTNIK / KANDYDAT – osoba fizyczna.
 3. ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedającą w niniejszym regulaminie paragrafie 3.
 4. ZAMÓWIENIE – Treści Cyfrowe, które Użytkownik kupuje z obowiązkiem natychmiastowej zapłaty,
 5. OPERATOR PŁATNOŚCI PayPro S.A. (Przelewy24) ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 i/lub PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60- 166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 NIP: 779-23-08-495, i/lub TPay Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy plac Andersa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, i/lub PayPal (Europe) S. a r.l. et cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.
 6. OPŁACENIE ZAMÓWIENIA – potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w Zamówieniu.
 7. ZWROT ŚRODKÓW – Sprzedająca dokonuje zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. SERWIS / SKLEP / PLATFORMA KURSOWA – domena działająca pod adresem: https://szkolatworczegopisania.pl, należąca do Usługodawczyni.
 9. WARSZTATY PISARSKIE / PROGRAM WARSZTATOWY / KLASA MISTRZOWSKA / PROGRAM MISTRZOWSKI – program cyklicznych spotkań on-line na platformie Zoom. Zadaniem programu jest gruntowna edukacja Uczestnika w zakresie podstaw twórczego pisania.
 10. REGULAMIN WARSZTATÓW PISARSKICH ORAZ KLASY MISTRZOWSKIEJ – niniejszy regulamin.

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Przystępując do usługi on-line Usługodawca oraz Klient powinni zadbać o łącze internetowe spełniające techniczne wymogi pozwalające na sprawny przebieg spotkania on-line.
 2. Treści audio oraz wideo składające się na spotkanie treningowe lub spotkania w programach grupowych nie mogą być przez Klienta nagrywane.

§ 3. WARSZTATY PISARSKIE

 1. Warsztaty pisarskie to cykl spotkań on-line na platformie Zoom
 2. Celem programu jest teoretyczna i praktyczna edukacja Uczestnika w zakresie twórczego pisania.
 3. Pełen cykl składa się z regularnych spotkań, których terminy są z góry znane Uczestnikowi.
 4. Spotkania w grupach odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie (szczegóły w dedykowanych ofertach).
 5. Każde spotkanie w grupie trwa 4 godziny zegarowe, czyli 240 minut.
 6. Podczas spotkania przewiduje się 15-minutową przerwę.
 7. Integralną częścią pracy w grupie warsztatowej jest samodzielna praca Uczestnika nad zadaniami i nad pierwszymi wersjami większych całości prozatorskich. 
 8. Uczestnik otrzymuje pełne wsparcie w twórczym procesie, bierze jednak pełną odpowiedzialność za efekt końcowy. Uczestnictwo w grupie warsztatowej nie gwarantuje Uczestnikowi osiągnięcia celu bez jego czynnego zaangażowania. Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania ćwiczeń zadawanych przez Prowadzącą.
 9. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje Uczestnik, dotyczy kwestii warsztatowych, zawiera jednak elementy redakcji oraz edycji tekstu Uczestnika.
 10. Uczestnik zobowiązuje się, że 48 h przed każdym spotkanie prześle Prowadzącej oraz wszystkim Współuczestnikom grupy efekty swojej pracy (wprawki oraz opowiadania).
 11.  Uczestnik zobowiązuje się do tego, że będzie przygotowany do każdego spotkania w grupie. Przygotowanie obejmuje pracę nad własnymi tekstami oraz lekturę tekstów Współuczestników.
 12. Uczestnik zobowiązuje się do udziału we wszystkich spotkaniach grupowych oraz indywidualnych.
 13. W przypadku choroby lub zdarzenia losowego Uczestnik może opuścić maksymalnie jedno spotkanie.
 14. Oferta przeznaczona jest dla osób powyżej 21 roku życia.
 15. Klient otrzymuje dostęp do treści i materiałów cyfrowych na okres 12 miesięcy.

§ 4. KLASA MISTRZOWSKA / PROGRAM MISTRZOWSKI

 1. Program mistrzowski to cykl spotkań spotkań on-line na platformie Zoom. Uczestnicy programy koncentrują się przede wszystkim na indywidualnej pracy nad projektem literackim.
 2. Pełen program składa się z regularnych spotkań w grupie, których terminy są z góry znane Uczestnikowi.
 3. Spotkania w grupie odbywają się co 2 tygodnie.
 4. Każde spotkanie trwa 180 minut (3 godziny zegarowe).
 5. W tygodniach pomiędzy spotkaniami grupowymi odbywają się 60-minutowe treningi indywidualne Prowadzącej z każdym Uczestnikiem.
 6. Terminy treningów indywidualnych Prowadząca ustala z Uczestnikiem.
 7. Integralną częścią pracy w programie mistrzowskim jest samodzielna praca Uczestnika nad autorskim tekstem literackim.
 8. Celem Uczestnika decydującego się na udział w programie mistrzowskim jest napisanie pełnowymiarowego tekstu literackiego lub jego dużej części.
 9. Uczestnik otrzymuje wsparcie w twórczym procesie, jednak bierze pełną odpowiedzialność za efekt końcowy.
 10. Uczestnictwo w programie mistrzowskim nie gwarantuje Uczestnikowi osiągnięcia celu bez jego aktywnego zaangażowania.
 11. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje Uczestnik, dotyczy kwestii warsztatowych, zawiera jednak elementy redakcji oraz edycji tekstu.
 12. Uczestnik zobowiązuje się, że 72 h przed każdym spotkanie prześle Prowadzącej oraz Współuczestnikom efekty swojej pracy.
 13. Uczestnik zobowiązuje się do tego, że będzie przygotowany do każdego spotkania w grupie. Przygotowanie obejmuje pracę nad własnym tekstem, lekturę tekstów Współuczestników oraz udzielenie Współuczestnikom informacji zwrotnej na spotkaniu grupowym.
 14. Uczestnik zobowiązuje się do udziału we wszystkich spotkaniach grupowych oraz indywidualnych.
 15. W przypadku choroby lub zdarzenia losowego Uczestnik może opuścić maksymalnie jedno spotkanie.

§ 5. ŚRODOWISKO CYFROWE

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny z niniejszym regulaminen i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisy.
 2. Do skorzystania ze Serwisu, w tym składania zamówień na Usługi i Treści cyfrowe niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  2. przeglądarka plików pdf, word, excel, 
  3. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  4. w przypadku niektórych Usług lub Usług cyfrowych może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów i spotkań online), o czym Sprzedająca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. 
  5. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  6. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. Sprzedająca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Sprzedająca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 5. Sprzedającej przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni.
 6. Sprzedająca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta. 

§ 6. MIEJSCE REALIZACJI USŁUG

 1. Spotkanie (z podglądem wideo) odbywa się na platformie Zoom.
 2. Klient może zainstalować oprogramowanie przed spotkaniem dostępne na platformie Zoom: https://zoom.us.
 3. Ścieżka instalacji oprogramowania dostępna jest pod adresem: https://support.zoom.us/hc/pl/articles/4415294177549-Pobieranie-Zoom-desktop-client-i-aplikacji-mobilnej.
 4. Klient nie ponosi żadnych kosztów instalacji oprogramowania.
 5. Klient w każdym momencie może odinstalować program oraz aplikację Zoom.
 6. Klient może dołączyć do spotkania bez instalowania oprogramowania. Logowanie odbywa się na stronie: https://zoom.us/join. Klient musi wpisać identyfikator spotkania, który otrzymuje przed spotkaniem.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH LUB W PROGRAMIE MISTRZOWSKIM

 1. Prowadząca udziela gwarancji na udział w programie warsztatowym lub mistrzowskim. W przypadku Klienta, który uzna, że grupa warsztatowa nie spełnia jego oczekiwań, możliwe jest odstąpienie od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy na udział w grupie warsztatowej lub mistrzowskiej:
  1. Uczestnikowi, który dokonał wpłaty za cały program przed jego rozpoczęciem i przed rozpoczęciem programu odstąpi od Umowy, przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty.
  2. Uczestnikowi przysługuje gwarancja jakości, czyli prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty pierwszego spotkania grupowego w programie. Uczestnikowi otrzymuje zwrot pełnej kwoty.
  3. W ciągu 14 dni od rozpoczęcia programu Prowadząca również może się wycofać ze współpracy z Uczestnikiem bez podawania przyczyny. W takim przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot pełnej kwoty.
  4. Odstąpienie od umowy lub rezygnację z udziału w warsztatach lub w programie mistrzowskim należy zgłosić pisemnie na adres e-mail: kontakt@ewamadeyska.pl.
 3. Rezygnacja z udziału w grupie warsztatowej lub w programie mistrzowskim:
  1. W przypadku rezygnacji po upływie 14 dni od daty pierwszego spotkania grupowego w programie lub w trakcie trwania programu warsztatowego, za udział w której Uczestnik dokonał w całości opłaty przed rozpoczęciem programu, nie przysługuje zwrot kosztów.
  2. Usługodawca może rozpatrzyć zwrot kosztów udziału po rozpoczęciu opłaconego programu jedynie w wyjątkowych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie dla danego Uczestnika.
 4. W przypadku rażących naruszeń Regulaminu programów grupowych, Usługodawca ma prawo wykluczyć Uczestnika z grupy bez zwrotu kosztów. 

§ 8. PŁATNOŚĆ I ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu skutecznego złożenia zamówienia w Kupujący powinien zakupić dostęp do warsztatów pisarskich na platformie kursowej.
 2. Skuteczne zamówienie wiąże się z podaniem przez Klienta w formularzach wskazanych danych, w zależności od wybranej opcji (osoba fizyczna/firma):
  1. imienia i nazwiska oraz/lub nazwy firmy,
  2. adresu (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  3. adresu e-mail,
  4. numeru telefonu,
  5. NIP firmy, nazwy firmy.
 3. Po wybraniu przycisku „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI” Kandydat zostanie przekierowany do Operatora Płatności. Klient może dokonać płatności przy pomocy kodu BLIK lub szybkiego przelewu on-line lub przy pomocy karty Visa, MasterCard.
 4. Opłata za uczestnictwo w programie jest równoznaczna z zawarciem wiążącej Umowy pomiędzy Kupującym a ARTEGRA SP. Z O.O.
 5. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług w ramach zamówionego przez Uczestnika programu, jeżeli Uczestnik nie opłaci faktury (faktur) PROFORMA – przy wyborze płatności ratalnej.
 6. Przed uiszczeniem opłaty Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 7. Realizacja faktury przez Klienta oznacza, że Klient akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 9. REKLAMACJA WARSZTATÓW PISARSKICH LUB PROGRAMU MISTRZOWSKIEGO

 1. W przypadku świadczenia usługi w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres e-mailowy: kontakt@ewamadeyska.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane osobowe Klienta, opis przyczyny reklamacji, formę kontaktu z Klientem.
 4. Usługodawczyni rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 10. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Uczestnik zobowiązany jest dokonać zamówienia przez platformę kursową.
 2. W treści formularza Uczestnik zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe wraz z numerem telefonu.
 3. Po dopełnieniu formalności Uczestnik zobowiązany jest przesłać Prowadzącej fragment tekstu (szczegóły w dedykowanej ofercie). Tekst będzie przedmiotem wspólnej pracy na pierwszym spotkaniu warsztatowym. Adres do wysłania tekstu: kontakt@ewamadeyska.pl
 4. Trzy dni przed pierwszym spotkaniem warsztatowym Uczestnik otrzymuje dostęp do pierwszego wykładu.
 5. Każdy kolejny wykład na platformie pojawiać się będzie co najmniej 48 godzin przed spotkaniem w grupie.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy prac Klienta.
 2. Usługodawca nie świadczy usług, które świadczą agencje literackie. Nie bierze udziału w procesie sprzedażowym tekstu Klienta. Nie gwarantuje również jego publikacji.
 3. Usługodawca prosi Klienta / Uczestnika programów grupowych o dobrowolne informacje dotyczące stanu jego zdrowia psychicznego. Dobrowolna informacja ze strony Klienta np. o depresji, schizofrenii, ChAD, zaburzeniach borderline itp., może usprawnić współpracę i zapewnić dobrostan zarówno Klienta, jak również Usługodawcy. Usługodawca w sytuacji ewentualnych zaburzeń ze strony Klienta może podjąć czynności zapewniające bezpieczeństwo mentalne oraz emocjonalne Klienta podczas treningu indywidualnego oraz spotkań w ramach programów grupowych. W przypadku ukrycia poważnych zaburzeń psychicznych, które rzutowałyby nie tylko na współpracę, ale również na ww. bezpieczeństwo mentalne i emocjonalne Klienta, jak również Usługodawcy, Usługodawca daje sobie prawo do wycofania się ze świadczenia usług bez zwrotu kosztów.
 4. Za niezgodne z niniejszym Regulaminem uznaje się propagowanie na treningach indywidualnych i spotkaniach grupowych treści politycznych, rasistowskich, seksistowskich, treści poniżających mniejszości seksualne, osoby niepełnosprawne psychicznie lub fizycznie. Złamanie tego punktu regulaminu grozi wykluczeniem z zajęć.
 5. Adresatami wszystkich usług są osoby pełnoletnie.
 6. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: kontakt@ewamadeyska.pl 

Zmiana formy prowadzenia działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej Artegra. Art Ewa Madeyska-Zarańska na Artegra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 09.02.2024 roku.

ARTEGRA SP. Z O.O., ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa
NIP: 5252992021, REGON: 527756922, KRS: 0001087197